U skladu sa čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16), Osnivačka skupština Udruženja građana Bosanski Integracijski Forum, održana u Sarajevu, dana 23.07.2017. godine, usvojila je
 
 
STATUT
UDRUŽENJA GRAĐANA 
BOSANSKI INTEGRACIJSKI FORUM
 
  
I - OPĆE ODREDBE
 
Član 1.
Udruženje građana Bosanski Integracijski Forum (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje zasnovano na slobodnom povezivanju i udruživanju građana radi ostvarivanja zadanih ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom i Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).
 
  
Član 2.
Ovim Statutom u skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine se uređuje:
 naziv i sjedište Udruženja;  ciljevi i djelatnosti Udruženja;  postupak za primanje i isključivanje članova;  organe Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lica ovlaštena da sazovu skupštinu, uslove i način raspuštanja , odnosno prestanka rada;  pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;  javnost rada;  postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih općih akata;  opis, oblik i sadržaj pečata i znaka Udruženja;  zastupanje Udruženja;  uslovi i postupak spajanja i podjele, odnosno prestanak rada Udruženja;  postupak za raspolaganje preostalom imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja  način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;  druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja
 
II - NAZIV, SKRAĆENI NAZIV, ADRESA I DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA
Član 3.
Puni naziv Udruženja je:
Udruženje građana Bosanski Integracijski Forum Udruga građana Bosanski Integracijski Forum Удружење грађана Босански нтеграцијски форум
 
 
Skraćeni naziv Udruženja je:
 
Udruženje BIF Udruga BIF Удружeњe БИФ
 
Član 4.
 
Sjedište Udruženja je: Sarajevo, ulica Safeta Hadžića do br. 110
 
Član 5.
 
Udruženje je nevladina neprofitna organizacija koja nema namjeru sticati profit.
 
Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.
 
Član 6.
 
Udruženje može promijeniti naziv, sjedište i znak Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja (u daljem tekstu: Skupština), u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
 
Član 7.
 
Danom upisa u Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
 
 
III - PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK UDRUŽENJA
 
Član 8.
 
Udruženje ima svoj pečat, štambilj i znak.
 
(I) Pečat Udruženja je okruglog oblika, prečnika 30 mm, u kojem je na unutrašnjoj ivici kruga upisan puni naziv Udruženja latiničnim pismom, po obodu: Udruženje građana Bosanski Integracijski Forum, a u sredini je sjedište Udruženja: Sarajevo.
 
(II) Štambilj Udruženja je četvrtastog oblika dimenzija 50 mm x 25 mm, sa upisanim nazivom Udruženja latiničnim pismom: Udruženje građana Bosanski Integracijski Forum i sjedište Udruženja: Sarajevo, a u sredini je linija za upisivanje broja akta i datuma.
 
(III) Znak Udruženja sačinjen je od skraćenog naziva Udružemja, BIF, i to slovom B okrenutom u suprotnom položaju plave boje. Slovo I u sredini zlatne boje i F na kraju plave boje. Skraćeni naziv je uokviren u srebreni kvadrat.  Ispod znaka ispisan je puni naziv Udruženja, Udruženje građana Bosanski Integracijski Forum.
 
Za izmjene i usvajanje znaka Udruženja nadležna je Skupština.
 
Član 9.
 
Udruženje može imati više pečata, s tim što svaki mora biti numerisan brojevima.  O čuvanju i upotrebi pečata brine se predsjednik Udruženja.
 
 
 
IV - CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA
 
Član 10.
 
Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
 
- Okupljanje članova Udruženja radi umrežavanja sa bosanskohercegovačkom dijasporom; - saradnja sa lokalnim nivoima vlasti, državnim institucijama i pravnim licima u realizaciji zacrztanih ciljeva i djelatnosti; - organizacija foruma, seminara, javnih tribina i simpozija u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa zakonom; - doprinos razvoju članova Udruženja na dostignuću njihovih punih fizičkih, umnih, duhovnih i društvenih mogućnosti kao pojedinca, kao odgovornih građana i kao članova njihovih lokalnih zajednica; - podsticanje  i  aktivno učešće u razvoju kulturnih i društvenih aktivnosti u BiH i razvijanje smisla za društveni život; - da razvija i njeguje smisao za očuvanje kulture i tradicionalne baštine; - izdavanje časopisa i naučnih i istraživačkih  radova i drugih naučnih djela simpozija u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa zakonom; - razmjena iskustava sa istim ili sličnim strukovnim udruženjima u zemlji i inostranstvu; - afirmacija ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima; - zalaganje za uspostavljanje i održavanje kontakata i komunikacije između državljana Bosne i Hercegovine i njene dijaspore; - podržavanje aktivnosti kojima se doprinosi povezivanju i okupljanju svih generacija dijaspore Bosne i Hercegovine, izgradnja i jačanje veza između njih kroz lokalne sredine iz kojih dolaze; - uspostavljanje baze podataka i biografija članova Udruženja, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka; - zalaganje za uspostavljanje i unaprijeđenje saradnje između obrazovnih institucija i privrednih društava između Bosne i Hercegovine i istih iz zemalja u kojima je zastupljena bosanskohercegovačka dijaspora; - zalaganje za unaprijeđenje i razvoj ekonomskih i kulturoloških veza između Bosne i Hercegovine i zemalja u kojima je zastupljena bosanskohercegovačka dijaspora, u skladu sa zakonom; - zalaganje za poboljšanje tržišne ekonomije, slova za rad i poduzetništvo, za rast investicija i privredne saradnje, u skladu sa zakonom; - pružanje podrške i zalaganje za afirmaciju, zaštitu i ostvarenje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih ljudskih prava i sloboda; - zalaganje za unaprijeđenje saradnje između različitih kultura u svim društvenim sferama; - zalaganje za stručno usavršavanje i edukaciju iz oblasti demokratizacije društveih procesa;
- pružanje podrške i pomoći članovima Udruženja u obliku poticanja stručnih i naučnoistraživačkih aktivnosti.
 
Član 11.
 
Udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz člana 10. Statuta.
 
Udruženje može, za djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz člana 10. Statuta osnovati posebno pravno lice u skladu sa zakonom.
 
 
V - ČLANSTVO UDRUŽENJA
 
Član 12.
 
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
 
Osnivači Udruženja stiču svojstvo člana Udruženja danom upisa u Registar udruženja.
 
Članom Udruženja može postati svako fizičko lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine, koje prihvata Statut i ciljeve Udruženja i to potvrđuje potpisivanjem pristupnice, kao i strani državljani koji imaju odobreno boravište u Bosni i Hercegovini, a koji prihvate Statut i programske ciljeve i djelatnosti Udruženja.
 
Članovi Udruženja mogu biti i pravna lica registrovana kod nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, koji učestvuju u radu Udruženja preko svojih delegiranih predstavnika.
 
Članovi Udruženja su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava.
 
Iznimno počasnim članom Udruženja može postati i svako domaće i strano fizičko i pravno lice zbog posebnih zasluga, sponzorstva, pomoći Udruženju ili značajnim doprinosom pomoći na promovisanju ciljeva i djelatnosti Udruženja.
 
Član 13.
 
O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruženja (u daljem tekstu: Upravni odbor), a na osnovu pravilnika kojeg donese Skupština.
 
Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu.
 
Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.
 
Udruženje vodi spisak svih svojih članova i evidenciju svih članova Udruženja. Evidenciju o članstvu vodi sekretar Udruženja, u skladu sa članom 15. stav 2. Zakona. 
 
Evidencija se vodi u elektronskoj formi i sadrži:
 ime i prezime, odnosno naziv člana Udruženja sa adresom prebivališta, odnosno sjedišta;  datum pristupanja;  vrstu članstva, i  prestanak članstva.
 
Član 14.
 
Članovi udruženja mogu biti: a) Stalni članovi b) Pridruženi članovi c) Počasni članovi
 
Član 15.
 
Stalni članovi su fizička i pravna lica iz člana 12. ovog Statuta, a koja su stekla svojstvo člana Udruženja, na osnovu Pravilnika kojeg donese Skupština.
 
Član 16.
 
Pridruženi član može biti svaka fizička ili pravna osoba koja na drugi način pomaže rad Udruženja.
 
Pridruženi članovi nemaju pravo glasa, oni u radu Udruženja imaju savjetodavnu funkciju.
 
Član 17.
 
Naziv počasnog člana dodjeljuje skupština Udruženja na prijedlog Upravnog odbora i isti nemaju pravo glasa.
 
Član 18.
 
Vrste članova su: 
 
- Stalni članovi – članovi koji aktivno prate rad Udruženja, izmiruju obaveze članstva, uključuju se aktivno u rad Udruženja i kao takvi doprinose radu Udruženja. Imaju pravo birati i biti birani u organe Udruženja. Ova vrsta članstva evidentira se oznakom S. - Pridruženi članovi – članovi su Udruženja koji su evidentirani kao članovi, ali ne doprinose aktivno radu Udruženja, nego doprinose realizaciji ciljeva Udruženja na neki drugi način. Nemaju pravo biranja niti da budu birani u organe Udruženja. Ova vrsta članstva evidentira se oznakom P. - Počasni članovi – članovi su Udruženja koji su posebnim zaslugama i doprinosima doprinijeli razvoju i ugledu Udruženja. Nemaju pravo biranja niti da budu birani u organe Udruženja. Ova vrsta članstva evidentira se oznakom I.
 
 
Skupština Udruženja donosi poseban Pravilnik o prijemu, imenovanju i vrsti članstva.
VI - PRESTANAK ČLANSTVA
 
Član 19.
 
Članstvo u Udruženju prestaje:  dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja;  isključenjem člana u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i djelatnostima i Statutu Udruženja.  smrću člana fizičkog lica;  prestankom svojstva pravnog lica za pravna lica;  neplaćanjem članarine uzastopno dvije godine;  prestankom rada Udruženja.
 
Član 20.
 
Svaki član Udruženja može dobrovoljno istupiti iz članstva.
 
Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Upravnog odbora, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.
 
Član 21.
 
Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja, ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.
 
Inicijativu o isključenju može podnijeti bilo koji stalni član Udruženja.
 
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.
 
Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti pismeno obavješten o prijedlogu za isključenje, kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.
 
Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
 
Odluka Skupštine je konačna, natpolovičnom većinom prisutnih članova.
 
Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika Udruženja.
 
 
VII - PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI STALNIH ČLANOVA UDRUŽENJA
 
Član 22.
 
Prava stalnih članova Udruženja su:  da biraju i budu birani u organe Udruženja;  da daju prijedloge, mišljenja i sugestije;
 da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje;  da aktivno učestvuju u radu Udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva;  da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja;  da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.  da sarađuju sa ostalim članovima udruženja;  da ostvaruju druga prava i obaveze utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruženja.
 
 
Član 23.
 
Dužnosti stalnih članova Udruženja su:
 
 da plaćaju članarinu na način i u visini koja se odredi odlukom Skupštine;  da učestvuju u aktivnostima Udruženja;  da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja;  da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa upravljanja Udruženjem.  da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njegovih programskih ciljeva;  da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja;  da se pridržavaju odredbi ovog Statuta
 
Član 24.
 
Oblici odgovornosti stalnih članova su:
 
 javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta;  opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza;  isključenje iz Udruženja u slučaju da član teže povrijedi Statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese veću materijalnu štetu.  Oblici odgovornosti članova će se definisati Etičkim kodeksom kojeg donosi Skupština Udruženja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Član 25.
 
Svaki stalni član Udruženja može pokrnuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavnosti općeg akta Udruženja koji je donijet suprotno odredbama Statuta ili drugog općeg akta Udruženja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja tog akta.
 
Bliži uslovi i načini odgovornosti članova će se regulisati Pravilnikom koji donosi Skupština.
 
 
VIII - ORGANI UPRAVLJANJA UDRUŽENJA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJA MANDATA, LICE OVLAŠTENO DA SAZOVE SKUPŠTINU, USLOVI I NAČIN RASPUŠTANJA, ODNOSNO PRESTANAK RADA
 
Član 26.
 
Organi Udruženja su:
 
1. Skupština Udruženja, 2. Upravni odbor Udruženja, 3. Predsjednik Udruženja, 4. Sekretar Udruženja.
 
1. Skupština Udruženja
 
Član 27.
 
Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi stalni članovi Udruženja, sa jednakim pravom glasa.
 
Članovi Udruženja koja su pravna lica predstavljaju izabrani predstavnici, po jedan za svakog člana.
 
Radom skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava Skupština.
 
 
Pismeni poziv, sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, članovima Skupštine se dostavljaju najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja sjednice Skupštine.
 
 
Član 28.
 
Skupština udruženja može biti redovna i vanredna.
 
Skupštinu saziva predsjednik Skupštine.
 
Redovna skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.
 
Vanredna skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja ili ukoliko se sazivanje vanredne skupštine smatra neophodnim ili potrebnim za vršenje određenih dužnosti skupštine.
 
Član 29.
 
Pored redovne godišnje skupštine, predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu i u slijedećim slučajevima:
 
 na zahtjev Upravnog odbora,  na zahtjev 1/3 članova Skupštine Udruženja,
 
Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 10 dana od dana primljenog zahtjeva, Skupštinu saziva predlagač.
 
Način rada skupštine pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine, kojeg donosi Skupština.
 
Član 30.
 
Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg imenuje i razrješava Skupština.
 
Mandat predsjednika je 4 (četiri) godine s mogućnošću reizbora.
 
Skupština redovno imenuje i zapisničara i ovjerivača zapisnika. Zapisnik mora da odražava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova skupštine.
 
 
Član 31.
 
Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu.
 
Član 32.
Predsjednik Skupštine:
 
 brine se o organizovanju i radu Skupštine i saziva njene sjednice;  priprema materijal za njene sjednice;  predlaže dnevni red sjednice;  predsjedava sjednicama Skupštine;  potpisuje akte donesene na Skupštini;  brine se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 koordinira rad Skupštine;  vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Predsjednik Skupštine može biti razrješen i prije isteka mandata:
 
 na sopstveni zahtjev;  ako ne prisustvuje sjednici Skupštine tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;  ako svojim radnjama u vezi sa radom predsjednika ruši ugled Udruženja i  drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.
 
Član 33.
 
Skupština radi u sjednicama i kvorum je natpolovična većina svih članova Skupštine. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.
 
Članovi Skupštine u njenom radu mogu učestvovati i putem videokonferencije i sličnih audiovizuelnih komunikacija kao i putem ostalih multimedija.
 
Glasanje na skupštini je javno, ukoliko se na samoj skupštini ne utvrdi tajni način glasanja.
 
Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine.
 
Poslovnikom se bliže uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine, uvjeti za rad Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Udruženja.
 
Član 34.
 
Skupština Udruženja je nadležna za:  donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata određenih Statutom;  donošenje programa rada i godišnji plan rada Udruženja;  razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije sjednice Skupštine;  usvajanje završnog računa Udruženja za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;  odlučivanje o spajanju ili podjeli u drugo udruženje i prestanku rada Udruženja,  imenuje i razrješava predsjednika Skupštine, članove Upravnog odbora, predsjednika i sekretara Udruženja;  usvaja godišnji program i plan rada Udruženja;  usvaja izvještaje o radu i finansijski izvještaj;  razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;  imenuje lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruženja u pravnom prometu;
 donosi odluku o osnivanju pravnog lica u skladu sa Zakonom;  donosi odluku o članarini;  donošenje odluke o raspolaganju preostalom imovinom i sredstvima Udruženja nakon odluke o prestanku rada Udruženja ili drugih statusnih promjena;  donosi odluku o udruživanju u druge saveze, udruženja i asocijacije u zemlji i inostranstvu;  odlučuje o isključenju članova Udruženja u drugostepenom postupku u skladu sa Statutom i Zakonom  donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Udruženja,  odlučuje o proglašenju počasnih članova Udruženja  vrši druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.  daje autentično tumačenje ovog Statuta.
 
Član 35.
 
U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju i predstavnici državnih organa.
 
2. Upravni odbor Udruženja
 
Član 36.
 
 
Upravni odbor ima 3 (tri) člana koje čine: predsjednik i dva člana.
 
Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština.
 
Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Upravnog odbora, kojeg bira i razrješava Skupština.
 
Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
 
Član 37.
 
Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini u skladu sa Zakonom, i ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.
 
Član 38.
 
Upravni odbor svoje sjednice održava najmanje dva puta godišnje, a vanredno po potrebi.
 
Upravni odbor radi u sjednicama i kvorum je natpolovična većina svih članova Upravnog odbora, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora. 
 
U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Upravnog odbora računa se kao dva glasa.

 Članovi Upravnog odbora u njegovom radu mogu učestvovati i putem videokonferencije i sličnih audio-vizuelnih komunikacija kao i putem ostalih multimedija.
 
Član 39.
 
Radom upravnog odbora rukovodi predsjednik upravnog odbora, kojeg bira i razrješava Skupština.
 
Sjednice upravnog odbora saziva predsjednik upravnog odbora najkasnije 15 dana prije njenog održavanja.
 
Predsjednik upravnog odbora je dužan sazvati sjednicu u slučaju kada to zahtjeva najmanje 1/3 članova upravnog odbora. Član 40.
 
Upravni odbor bira zapisničara na početku rada sjednice koji vodi zapisnik. Zapisnik mora da odražava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova Upravnog odbora.
 
Predsjednik Upravnog odbora je ovlašten i dužan da: a) brine o organizovanju sjednice Upravnog odbora i saziva njegove sjednice, b) predlaže dnevni red sjednice Upravnog odbora, c) predsjedava sjednicama Upravnog odbora, d) potpisuje akte donesene na sjednici Upravnog odbora e) brine o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata uskladu sa zakonom i ovim Statutom.
 
Član 41.
 
Upravni odbor Udruženja:
 
 Upravni odbor radi i odlučuje u skladu sa Statutom;  priprema sjednice Skupštine;  Upravni odbor punovažno odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora, ukoliko ovim statutom nije drugačije određeno, odnosno da je za određena pitanja potrebna kvalifikovana većina;  priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte koje donosi Skupština;  odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta i drugih akata;  provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;  upravlja imovinom Udruženja;  daje prijedloge, mišljenja i incijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja;  podnosi godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;  rješava po žalbama članova u prvom stepenu;  odlučuje o prestanku članstva u Udruženju;  prati provedbu finansijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;  vodi poslovanje i donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja;  donosi odluku o formiranju komisija, odbora, stručnih timova, sekcija, radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;  priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;  predlaže programe i planove razvoja Udruženja;  donosi Poslovnik o svom radu, o radu komisija i drugih tijela;  priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;  određuje izvedbene planove i radne zadatke;  odgovoran je za zakonitost i poslovanje Udruženja;  glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Upravni odbor na samoj sjednici ne utvrdi drugačije;  donosi odluke o svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u isključivu nadležnost skupštine;  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom i koje mu stavi u nadležnost Skupština.
 
Član 42.
 
Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:  na sopstveni zahtjev;  ako ne prisustvuju sjednici Upravnog odbora tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;  ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja;  drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.
 
Inicijativu za razrješenje članova upravnog odbora može dati 1/3 članova Skupštine.
 
Član 43.
 
Predsjednik Upravnog odbora: 
 
 saziva sjednice Upravnog odbora samoincijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora i rukovodi njenim radom;  brine se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;  brine se o provođenju plana rada Upravnog odbora;
 sačinjava godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu i podnose ga Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;  potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;  održava stalne kontakte sa javnošću i promovira ciljeva Udruženja;  vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i Upravni odbor Udruženja.
 
Predsjednika u odsustvu mijenja član Upravnog odbora kojeg imenuje predsjednik Upravnog odbora u svim poslovima iz prethodnog stava ovog člana.
 
Član 44.
 
Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove, sekcije i sl.
 
Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela.
 
Član 45.
 
Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.
 
Poslovnikom će se detaljno urediti prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora.
 
3. Predsjednik Udruženja
 
Član 46.
 
Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Predsjednik Udruženja.
 
Udruženje ima predsjednika Udruženja, kojeg bira i razrješava Skupština na mandatni period od četiri (4) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
 
Predsjednik je za svoj rad odgovorni Skupštini.
 
Predsjednik Udruženja je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Udruženja.
 
Član 47.
 
Predsjednik Udruženja ima sljedeća prava i dužnosti:
 
 zastupa Udruženje u pravnom prometu;  rukovodi radom Udruženja i organizuje njegov rad;  prati realizaciju finasijskog plana Udruženja;  provodi politiku i druge odluke koje je donijela Skupština i Upravni odbor Udruženja,  odgovoran je za zakonitost rada Udruženja;
 odlučuje o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva Udruženja;  naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana;  brine se o izvršenju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine i Upavnog odbora;  nastupa u ime Udruženja u odnosima sa trećim licima;  podnosi izvještaj o radu Skupštini;  naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana;  vodi poslovanje i donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja,  donosi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti;  određuje izvedbene planove i radne zadatke;  priprema i predlaže nacrt budžeta za rad Udruženja, Upravnog odbora i Skupštine;  brine se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno finansijskog poslovanja, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;  koordinira rad organa i tijela i donosi odluke o pitanjima o radu Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora;  obavlja i druge poslove koje mu je povjerila Skupština.
 
U slučaju odsutnosti predsjednika Udruženja ili njegove spriječenosti da obavlja unaprijed navedene zadatke u svemu će ga zamijeniti sekretar Udruženja, izuzev u zastupanju Udruženja u pravnom prometu.
 
Član 48.
 
Predsjednik može biti opozvani i prije isteka vremena na koji je izabrani i to:
 
 na sopstveni zahtjev,  ako ne obavljaja pravilno poslove predsjednika Udruženja,  ako svojim radnjama nanosi i ruši ugled Udruženja, i  drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.
 
 
 
Inicijativu za razrješenje Predsjednika Udruženja može dati 1/3 članova Skupštine, a usvaja se dvotrećinskom većinom članova Skupštine.
 
Predsjednik Udruženja je ovlašten da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u nadležnost Skupštine.
 
4. Sekretar Udruženja
 
Član 49.
 
Udruženje ima sekretara Udruženja kojeg bira i razrješava Skupština.
 
Mandat sekretara Udruženja je 4 (četiri) godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
 
 
Sekretar:
 
 vodi administrativno-tehničke poslove Udruženja;  pomaže predsjedniku  Upravnog odbora i predsjedniku Skupštine u vođenju sjednica;  obavještava članove Udruženja o redovnim i vanrednim sastancima Udruženja, aktivno učestvuje na svim sastancima Udruženja, te vodi zapisnike sa istih:  prima pristupnice za članstvo i vodi spisak članova Udruženja na propisanom obrascu;  prikuplja i vodi evidenciju o članarini.
 
 
Inicijativu za razrješenje Sekretara Udruženja može dati 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor Udruženja, a usvaja se natpolovičnom većinom članova Skupštine.
 
 
IX - KANCELARIJA I DRUGI ORGANIZACIONI OBLICI
 
Član 50.
 
Udruženje može imati urede/kancelarije izvan svoga sjedišta radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.
 
Odluku o otvaranju ureda donosi Skupština.
 
Organizacioni oblici iz stava 1. ovog člana nemaju svojstvo pravnog lica.
 
 
 
X - INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA
 
Član 51.
 
Rad Udruženja je javan. Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja za značajnije aktivnosti.
 
Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada nadležnom Ministarstvu.
 
Organi Udruženja su dužni da članovima Udruženja i ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.
 
Član 52.
 
Svi stalni članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja.
 
Za informisanje članova Udruženja zadužen je predsjednik Udruženja.
 
Svim stalnim članovima omogućit će se neometan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje ovo Udruženje, kao i planiranje daljnih aktivnosti.
 
Član 53.
 
Izuzetno, općim aktom koji donosi Upravni odbor može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.
 
Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.
 
Član 54.
 
Članovi Udruženja moraju biti redovno informisani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je predsjednik Udruženja.
 
 
XI - ZASTUPANJE UDRUŽENJA
 
Član 55.
 
Udruženje u pravnom prometu s trećim licima zastupa predsjednik Udruženja. 
 
Član 56.
 
U postupcima u kojima Udruženje sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, predsjednik Udruženja može dati pismenu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.
 
 
XII - PRIHODI UDRUŽENJA
 
Član 57.
 
Prihodi Udruženja su:
 
 članarine;  dobrovoljni prilozi, pokloni i donacije javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako domaćih tako i inozemnih, u gotovini, usluga ili imovini bilo koje vrste;   državne subvencije i ugovore sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, kako domaćim, tako i inozemnim;  prihodi od kamata, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;  prihod stečen vlastitim djelovanjem kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja;  iz drugih zakonom dozvoljenih izvora.
XIII - PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I ORGAN KOJI JE OVLAŠTEN ZA NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA
 
Član 58.
 
Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.
 
O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor.
 
Član 59.
 
Udruženje djeluje po načelima neprofitabilne organizacije, a eventualnu dobit usmjerava isključivo za  ostvraivanje ciljeva i djelatnosti.
 
Udruženje je dužno upravljati imovinom udruženja sa pažnjom dobrog domaćina, na odgovoran i zakonit način i u najboljem interesu članova Udruženja. Nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja vrši Skupština.
 
Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjeg i završnog finansijskog izvještaja.
 
Dokumente iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi na vanrednoj sjednici Skupštine.
 
 
 
XIV - NAČIN OSTVARIVANJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU UDRUŽENJA
 
Član 60.
 
Upravni odbor upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje godišnji finansijski izvještaj.
 
Upravni odbor upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje izvještaj o radu Udruženja.
 
Skupština, na redovnoj godišnjoj sjednici usvaja Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja, za prethodnu godinu.
 
Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonima.
 
Udruženje je dužno dostaviti finansijski izvještaj nadležnom organu prema sjedištu Udruženja i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.
 
Član 61.
 
U sjedištu Udruženja, u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama Skupštine ili Upravnog odbora, obavezno se čuvaju sljedeći dokumenti: Statut Udruženja; godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Udruženja, sa bilasnom uspjeha; zapisnici i odluke Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika Udruženja; akti tekuće korespodencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.
 
Dokumente iz stavova ovog člana Skupština razmatra i usvaja na redovnoj godišnjoj, a ako je potrebno i vanrednoj sjednici skupštine.
 
Skupština donosi odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
 
Udruženje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitabilnih organizacija.
 
 
XV - POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA UDRUŽENJA
 
Član 62.
 
Osnovni opći akt Udruženja je Statut Udruženja.
 
Udruženje može donositi i druge opće akte: pravilnike, odluke i poslovnike.
 
Opći akti moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.
 
Pojedinačni akti su odluke, rješenja, zaključci, uputstva i mišljenja.
 
Član 63.
 
Na sastancima organa upravljanja i njegovim komisijama - odborima obavezno se sačinjavaju zapisnici.
 
Zapisnici moraju biti istiniti i moraju odražavati tok rada sastanka i sadržavati odluke koje su donijeli organi upravljanja na svojim sjednicama.
 
Zapisnici moraju biti potpisani.
 
Incijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili nadpolovična većina članova Udruženja.
 
Incijativa se podnosi Upravnom odboru, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.
 
Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini, najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.
 
Član 64.
 
O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom članova.
 
Predsjednik Skupštine potpisuje Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koji se smatraju orginalima i čuvaju u arhivi Udruženja.
 
 
XVI - KOMISIJE I RADNA TIJELA
 
Član 65.
 
Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga djelatnosti Udruženja, skupština Udruženja može obrazovati stalne ili povremene komisije.
 
Sastav i djelokrug komisije se utvrđuje odlukom Skupštine Udruženja.
 
 
XVII - SPAJANJE I PODJELA U DRUGO UDRUŽENJE
 
Član 66.
 
Udruženje se može spojiti ili podijeliti u drugo udruženje u skladu sa zakonom.
 
Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih redovnih članova Udruženja.
 
Ovom odlukom reguliše se naročito: naziv i sjedište, te podjela imovine, prava i obaveze, kao i druga pitanja koja se odnose na statusne promjene Udruženja.
 
 
XVIII - TRAJANJE I PRESTANAK UDRUŽENJA
 
Član 67.
 
Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština ne donese odluku o prestanku Udruženja.
 
 
 
 
 
Član 68.
 
Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili zakona.
 
Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Skupština donosi dvotrećinskom većinom svih  stalnih članova Udruženja.
 
Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati jedna trećina stalnih članova Udruženja ili Upravni odbor, u slučaju: 1. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana, 2. ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri, a nadležni organ u roku od tri mjeseca ne donese odluku o prijemu novih članova, 3. u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.
 
Inicijativa se podnosi predsjedniku Upravnog odbora koji priprema materijal za Skupštinu.
 
Član 69.
 
Udruženje prestaje sa radom po sili zakona, u skladu sa odredbama članova 51. i 52. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.
 
Udruženje je obavezno svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u roku utvrđenim Zakonom.
 
 
XIX - PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA
 
Član 70.
 
Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Udruženja Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja.
 
Skupština imenuje likvidatora Udruženja, čija obaveza da sastavi Plan likvidacije i isti podnese Skupštini na usvajanje.  Isti je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.
 
Imovina kod raspuštanja udruženja, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, dodijelit će se nekom drugom udruženju koje obavlja iste ili slične djelatnosti, a na osnovu odluke Skupštine.
 
 
 
 
XX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 71.
 
Za tumačenje odredbi ovog Statuta nadležna je Skupština Udruženja.
 
Član 72.
 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u Registar kod nadležnog Ministarstva.
 
 
 
 
  
 
 
 
Broj: 02/17 Sarajevo, 23.07.2017. godine               
 
 
                                                                  PREDSJEDNIK OSNIVAČKE SKUPŠTINE : Hasib Hadžić
 

U11635

1
Online

2019-10-16