Bosanski Integracijski Forum, kao nevladina organizacija na državnom nivou, izvršava aktivnosti u skladu sa Zakonom i propisanim zakonskim aktima i podaktima o radu NVO, što podrazumjeva i zaštitu ličnih podataka registrovanih članova.

Organizacija ima svoje Odbore i sektore koji na godišnjem nivou podnose izvještaj o radu Skupštini, a nakon toga godišnji izvještaj upućuju nadležnoj instituciji, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Organizacija radi u saradnji sa Savjetodavnim tijelom i pod kontrolom  je Nadzornog odbora.

Upravni odbor i Skupština organizacije kontrolišu rad Organizacije. Na čelu svake službe nalaze se stručna lica koja su ujedno i vanjski saradnici Organizacije, a ujedno čine i Nadzorni Odbor.

Projekt menadžer: Emina Bulbul - Kahriman.

Služba za pravna pitanja: Ahmed Žilić.

Služba za finansije i projektovanje: Merisa Kurtanović.

Služba za održavanje softvera i IT podrška: Semir KličićVedran Malić.

PR i marketing: Mirza Bunić.

Partneri, lokalne zajednice i institucije sa kojima se potpiše Memorandum o međusobnoj saradnji ujedno čine i Savjetodavno tijelo koje zajedno sa Upravnim odborom rade na kreiranju daljeg rada Organizacije.

U6660

1
Online

2019-08-24